Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu Sprzętu Budowlanego mają zastosowanie do wszelkich umów najmu („Umowa Najmu”), w których GORTECH Rental występuje jako Wynajmujący oraz stanowią ich integralną część. Przez Sprzęt Budowlany rozumiane będzie każde urządzenie lub maszyna znajdująca się w ofercie Wynajmującego, wyszczególniona w Katalogu/Cenniku Wynajmu, będąca przedmiotem jednostkowego najmu.
 2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
 3. Najemca uznaje, iż przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.
 4. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu Sprzętu Budowlanego w związku z upływem okresu na jaki Umowa Najmu była zawarta, Strony przyjmują, iż stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony.
 5. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
 6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt Budowlany nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.
 7. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Sprzętu Budowlanego przez osoby trzecie.
 8. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania Sprzętu Budowlanego, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 9. Wydanie oraz zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.

II. CZYNSZ NAJMU ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

 1. Czynsz najmu jest opłatą stalą, pobieraną za każdy egzemplarz Sprzętu Budowlanego ustalany na podstawie Zamówienia lub oferty.
 2. Przy Sprzęcie Budowlanym umożliwiającym pomiar motogodzin jego pracy, Wynajmujący wprowadza limit 200-godzinny pracy w miesiącu, a dla najmów krótszych niż miesiąc 8 – godzinny limit pracy w ciągu doby oraz ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za jego przekroczenie. Szczegółowe stawki za przekroczenie dziennego limitu określało będzie Zamówienie lub przyjęta oferta.
 3. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Sprzętu Budowlanego. Strony mogą dokonywać wzajemnych potrąceń należności z tytułu zawartych umów z wpłaconej kaucji. Wpłacona kaucja zabezpieczać może także kolejne umowy najmu lub też na pisemny wniosek Najemcy zostanie mu zwrócona.
 4. W przypadku niezwrócenia Sprzętu Budowlanego po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości stawki dziennego czynszu ustalonego w pierwotnym Zamówieniu.
 5. Najemca zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:
 6. a) Uszkodzenia przedmiotu w trakcie trwania umowy lub zwrotu niesprawnego Sprzętu Budowlanego oraz konieczności dokonania naprawy przez serwis Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony kosztami pracy serwisantów w wysokości netto 150 PLN/rbg. Stawka w tej samej wysokości będzie miała zastosowanie w przypadku rozliczenia kosztów dojazdu serwisu Gortech Rental na miejsce używania Sprzętu.
 7. b) zwrotu zabrudzonego Sprzętu Budowlanego, gdzie Najemca zostanie obciążony kosztami jego czyszczenia – po ocenie stanu czystości zwracanego Sprzętu w magazynie Gortech Rental wg stawek określonych w Zamówieniu lub Cenniku/Katalogu Wynajmu, W przypadku braku takich postanowień zryczałtowana stawka wynosi netto 50 PLN/szt.
 8. c) konieczności rozładunku Sprzętu Budowlanego o masie powyżej 100 kg przy braku awizacji zwrotu przez Najemcę do magazynu Wynajmującego w kwocie netto 300,00 PLN/szt.
 9. d) konieczności rozładunku ręcznego elementów wielokrotnych o łącznej masie powyżej 100kg, nieprzygotowanych pod rozładunek wózkiem widłowym (np. brak kantówek lub z pojazdu nieprzystosowanego do rozładunku mechanicznego np. izotermy, lawety, auta osobowe, skrzyniowe bez możliwości rozładunku bocznego itp.) lub nieposegregowanych asortymentowo przy zwrocie w kwocie netto 42 PLN/rbg.
 10. e) utraty dokumentów Sprzętu Budowlanego (np. dowodu rejestracyjnego, ksiąg rewizji, UDT) lub tablic rejestracyjnych – wg stawek określonych w Zamówieniu lub Cenniku/Katalogu Wynajmu. W przypadku braku takich postanowień zryczałtowana stawka wynosi netto 150 PLN/szt.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Sprzętu Budowlanego w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Sprzętu Budowlanego w należytym stanie.
 2. Koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy Sprzętu Budowlanego lub dostarczenia Sprzętu Budowlanego do siedziby Wynajmującego.
 3. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu Budowlanego o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
 4. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii – naprawy Sprzętu Budowlanego, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem Sprzętu Budowlanego. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy Sprzęt Budowlany, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.
 5. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mleć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu Budowlanego, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.
 6. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu Budowlanego z magazynu Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami jego opakowania, załadunku i wyładunku.
 7. W przypadku przekazania Sprzętu Budowlanego na terenie budowy wskazanej przez Najemcę, zobowiązany on będzie własnymi silami do zapewnienia jego sprawnego rozładunku i załadunku.
 8. Najemca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do odbioru faktur, o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
 9. Najemca zobowiązany jest do dokonania odbioru technicznego przez odpowiednie instytucje, w szczególności UDT oraz zapewnienia obsługi Sprzętu Budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.
 10. Przedmiot najmu nie jest wyposażony w środki ochrony osobistej, w szczególności kaski, okulary, ochraniacze słuchu itp., które Najemca zapewnia we własnym zakresie
 11. Najemca zobowiązany jest do uczestnictwa osobistego lub przez umocowane osoby zarówno przy przekazywaniu Sprzętu Budowlanego, jak i przy jego zdawaniu na rzecz Wynajmującego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Najemcę uprawnia Wynajmującego do samodzielnego, jednostronnego ustalenia stanu technicznego Sprzętu Budowlanego oraz ilości elementów wielokrotnych. Protokół ten stanowił będzie podstawę do obciążenia Najemcy kosztami doprowadzenia Sprzętu Budowlanego do stanu pierwotnego.
 12. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu Budowlanego z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta, w miejscu ustalonym w Umowie Najmu. O każdorazowym zamiarze zmiany zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.
 13. Najemca zobowiązany jest pisemnie poinformować Wynajmującego o terminie wykonania przeglądu wynikającego z odczytu liczby motogodzin lub zapisu w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
 14. W przypadku, gdy Najemca świadczy usługi za pomocą Sprzętu Budowlanego na terenie innego przedsiębiorstwa zobowiązany jest on zapewnić zgodę tego przedsiębiorstwa i załatwić wszelkie niezbędne formalności umożliwiające Wynajmującemu realizację uprawnień wynikających z Umowy Najmu, w szczególności prawo wejścia lub wjazdu Wynajmującego na teren przedsiębiorstwa.
 15. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Budowlanego Wynajmującemu. Za zwrot Sprzętu Budowlanego uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Sprzętu Budowlanego w takim stanie, w jakim został on wynajęty. W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo przedłużyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia Sprzętu Budowlanego do stanu poprzedniego, tj. z dnia jego wydania Najemcy oraz naliczyć z tego tytułu dodatkowy czynsz najmu.
 16. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na rzecz osób trzecich, w tym zawodowo zajmującym się obrotem wierzytelnościami, na co Najemca wyraża zgodę.
 17. Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku najmu pojazdów wolnobieżnych przed wprowadzeniem ich do ruchu.
 18. Najemca oświadcza, iż nie toczy się wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe oraz, iż ma zapewnione środki finansowe na zapłatę czynszu najmu oraz wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu Budowlanego.
 2. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu Budowlanego, ponosi Najemca.
 3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu Budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
 4. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu Budowlanego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości, określonej w Umowie Najmu lub dokumentach wydania (protokołach zdawczo-odbiorczych lub WZ/PZ), którą Najemca akceptuje. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.
 5. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu Sprzętu budowlanego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy Sprzęt Budowlany jest obsługiwany przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę,
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Sprzętu Budowlanego, ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta Sprzętu Budowlanego, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Stron, na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do sporządzenia wstępnej kalkulacji kosztów naprawy Sprzętu Budowlanego wg stawek obowiązujących w serwisie Wynajmującego lub w autoryzowanych serwisach producentów urządzeń oraz zawiadomienia o tym Najemcy, a także o możliwości dokonania oględzin Sprzętu Budowlanego. Brak odpowiedzi Najemcy na zawiadomienie w terminie 3 dni lub nieuczestniczenie w czynnościach zdawczo-odbiorczych lub oględzinach skutkuje uprawnieniem Wynajmującego do samodzielnego i ostatecznego ustalenia stanu technicznego Sprzętu Budowlanego, przyczyn uszkodzeń oraz wysokości kosztów jego naprawy.
 9. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu Budowlanego będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.
 10. W przypadku dokonania zamówienia, strony wyłączają odpowiedzialność GORTECH Rental za brak udostępnienia przedmiotu najmu, opóźnienie lub zwłokę w udostępnieniu przedmiotu najmu z jakiegokolwiek powodu, jak również awarię sprzętu w trakcie jego eksploatacji.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości ustalonej w Protokole zdawczoodbiorczym, w szczególności za używanie Sprzętu Budowlanego sprzecznie z zasadami jego użytkowania, nie powiadomienie o terminie przeglądu lub o jego nieprawidłowej pracy lub inne wyszczególnione w Zamówieniach lub dokumentach wydania (WZ-PZ lub protokołach zdawczo-odbiorczych).
 12. Najemca zobowiązany Jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń oraz stosowania się do postanowień tam zawartych pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa Najmu zawarta na podstawie Zamówienia WZ na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
 3. a) Najemca używa Sprzęt Budowlany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,
 4. b) Najemca oddaje Sprzęt Budowlany w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,
 5. c) Najemca zalega z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 14 dni,
 6. d) Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów Najmu, Ramową Umowę Najmu lub warunki Zamówienia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Gortech Rental z siedzibą w Słupnie, ul. Młynarska 2, 09-472 Słupno.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gortech Rental nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: office@gortech.eu
 3. Dane osobowe Najemcy przetwarzanie będą w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): w załączniku do umowy.
 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.
 5. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym.